Wanny z hydromasażem - Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

Uprawnionym z tytułu niniejszej gwarancji jest konsument w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, (zwanym dalej Klientem)

KONSTRUKCJA NA STELAŻU ZE STALI NIERDZEWNEJ - 5 LAT
POZOSTAŁE ELEMENTY - 2 LATA URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE - 14 MIESIĘCY

1. Gwarancja jest udzielana tylko w przypadku, kiedy zakupiony produkt jest zastosowany zgodnie z przeznaczeniem oraz profesjonalnie przygotowany i zamontowany.
2. Warunkiem ważności gwarancji jest montaż produktu przez instalatora z uprawnieniami elektrycznymi. Adnotacja na temat montażu powinna zostać umieszczona w stosownym miejscu na Karcie Gwarancyjnej. Nieodłącznym elementem gwarancji jest instrukcja obsługi i jej stosowanie.
3. Gwarant zapewnia, iż nabyty towar jest zgodny z umową.
4. Wady całego lub części wyrobu ujawnione w okresie gwarancji i niezawinione przez użytkownika będą wymienione nieodpłatnie na towar bądź jego części, wolne od wad w terminie 21 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia wady od Klienta, chyba że wymiana produktu lub jego części będzie wymagało, z przyczyn niezależnych od Producenta, terminu dłuższego niż 21 dni.
5. Wszelkie naprawy wykonywane są u Klienta.
6. Klient traci gwarancję w przypadku:
a. uszkodzenia mechanicznego powierzchni produktu,
b. uszkodzenia mechanicznego osprzętu,
c. montażu na wyrobie innych urządzeń,
d. samodzielnych napraw i przeróbek,
e. konserwacji i użytkowania w sposób sprzeczny z zaleceniami w instrukcji obsługi.
7. Dokument gwarancyjny jest nie ważny, jeżeli sprzedawca w dniu zakupu produktu, na który udzielono gwarancji, nie potwierdzi faktu sprzedaży, podpisem, datą i pieczątką firmy na Karcie Gwarancyjnej. Wraz z dokumentem gwarancyjnym należy okazać fakturę zakupu.
8. Przesyłka wyrobu firmą spedycyjną.
W przypadku wysyłek firmą spedycyjną odbiorca zobowiązany jest sprawdzić jakość dostarczanego towaru w obecności kuriera firmy spedycyjnej. Jeśli w przesyłce stwierdzi uszkodzenie sporządza protokół szkody, który wraz z listem przewozowym i kopią faktury jest podstawą do reklamacji.
9. Roszczenia gwarancyjne dotyczą tylko samego produktu (wymiana na wolny od wad) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, ze względu na specyfikę branży. Koszty dojazdu do klienta, podczas napraw gwarancyjnych ponosi serwisant.
10. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania z magazynu Producenta.
11. Koszty nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy gwarancyjnej ponosi Użytkownik.
12. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Ewentualne spory dotyczące świadczeń gwarancyjnych będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.

Losowe zdjęcie
kup basen na raty

Możliwość zakupu na raty!
Biuletyn
Jeśli chcą Państwo być informowani
o nowościach i promocjach w naszej
ofercie, prosimy o pozostawienie
adresu e-mail.
zapisz się   wypisz się
Szukaj
producent basenów strona główna